BEIJING
CÉRÉMONIE, DALI
CHEZ SHEN HONGBIAO
DENGFENG ET SHAOLIN
HENAN
NOTES BEIJING
SHANGHAI